Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona Ing. Dominiky Sedláčkové, IČ: 11686251, se sídlem Broumov, Československé armády 379, PSČ: 550 01, (dále jako „Prodávající“ nebo „Provozovatel“).

I.
Všeobecná ustanovení


Tyto obchodní podmínky (dále jako „Obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zákon o ochraně spotřebitele“), a dalších účinných právních předpisů. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na adrese https://www.bfitclub.cz/vseobecne-obchodni-podminky/.

Provozovatel poskytuje své služby v následujících provozovnách (dále jako „Provozovny“):

  1. B-Fit fitness centrum v obci Broumově na adrese Broumov, Československé armády 351, PSČ: 550 01 (Samoobslužná provozovna)
  2. B-Fit fitness centrum v obci Bukovice na adrese Bukovice 158, PSČ: 549 54 (Provozovna s obsluhou)

II.
Definice pojmů

Pro účely těchto Obchodních podmínek a vztahů mezi Provozovatelem a kupujícím mají níže uvedené pojmy následující význam:

„Služba“: Službou se rozumí možnost zákazníka navštívit provozovny fitness center Provozovatele za účelem vykonávání své soukromé fyzické a pohybové aktivity.

„Webový portál“: Internetové stránky Provozovatele na adrese www.bfitclub.cz, sloužící k poskytování informací ohledně Služeb poskytovaných Provozovatelem, k objednávání a uhrazení Služeb . Ke správné funkčnosti objednání a úhrady Služeb na tomto portálu je nutné mít nainstalován webový prohlížeč Internet Explorer 8 nebo vyšší, anebo Google Chrome. 

„Zákazník“: Osoba užívající Webového portálu nebo provozovny s obsluhou pro uzavření smluvního vztahu s Provozovatelem za účelem využívání služeb poskytovaných provozovatelem. Zákazníkem, který zakupuje Služby Provozovatele prostřednictvím Webového portálu nebo prostřednictvím Provozovny s obsluhou se rozumí: 

  1. spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona o ochraně spotřebitele (dále jako „spotřebitel“), nebo 
  2. osoba odlišná od spotřebitele.

„Členství“: Možnost Zákazníka využívat Služby provozovatele v provozovnách provozovatele za úplatu dle ceníku provozovatele. Druh a délka služby je stanovena v ceníku provozovatele a v nabídce členství.

„Jednorázové vstupné“: Možnost Zákazníka využít jednorázově Služby provozovatele v provozovnách Provozovatele za úplatu dle ceníku Provozovatele. Délka vstupu není podmíněna, vstup je povolen po celou dobu aktivace vstupu, při odchodu zákazníka dochází k deaktivaci vstupu a tento jednorázový vstup zaniká.

„Samoobslužná provozovna“: Provozovna, ve které si Zákazník objednává Služby přžes objednávkový systém na Webovém portále Provozovatele umožňující Zákazníkovi využít služby provozovatele.

„Provozovna s obsluhou“: Provozovna s proškolenou obsluhou, kde lze zakoupit Členství nebo Jednorázové vstupné a kde lze zároveň využívat Služeb Provozovatele.

„Poukaz“: Doklad vystavený provozovatelem nebo na Provozovně s obsluhou, který lze proměnit za Členství nebo za Jednorázové vstupné. Hodnota dokladu rovná se hodnotě cen členství či vstupů uvedených v ceníku.

 

III.
Smluvní vztahy

Provozovatelem a osobou odpovědnou za možnost využití Služeb je pouze Provozovatel.

Zákazník zakoupením Členství nebo Jednorázového vstupného uzavírá smluvní vztah s Provozovatelem. Společnost Artamon s. r. o. je oprávněna na základě příkazní smlouvy jednat v zastoupení Provozovatele a na účet Provozovatele v rozsahu nezbytném pro uzavření Smlouvy o službách mezi Provozovatelem a Zákazníkem, ke zveřejňování informací a pokynů Provozovatele k jednotlivým Provozovnám a k určení ceny za poskytnutí služeb Provozovatele.

Za provedení a splnění Smlouvy o službách včetně kvality a rozsahu nabízené Služby je odpovědný výlučně Provozovatel, který si vyhrazuje právo jejich změny. Pro účely těchto Obchodních podmínek je pro uzavření smluvní vztahu podstatnou podmínkou uhrazení ceny za poskytnuté služby ze strany Zákazníka Provozovateli. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky z uhrazených Služeb, včetně vrácení uhrazené částky, je Zákazník povinen uplatňovat přímo u Provozovatele v souladu s reklamací dle těchto Obchodních podmínek.

Využitím služeb Provozovatele a užitím nebo registrací na Webovém portálu Zákazník vstupuje do vztahu s Provozovatelem v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů Zákazníka a vyjadřuje svůj výslovný souhlas být vázán Podmínkami.

Platbu za objednané a uhrazené Služby není možné vracet.

IV.
Členství a jeho druhy

Jednotlivá členství jsou uvedena v ceníku na adrese www.bfitclub.cz/cenik. Provozovatel může vymezit pro jednotlivé provozovny více druhů členství, které budou závazné pouze pro konkrétní provozovnu. Informace o dostupných druzích členství jsou uvedeny v objednávacím systému sítě www.bfitclub.cz. Různé druhy členství mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a oprávnění.

Jednotlivá členství lze zakoupit v Provozovně s obsluhou, kde lze platit hotovostně i bezhotovostně a dále lze platit elektronicky, prostřednictvím Webového portálu. Je-li členství zakoupeno v elektronické formě lze uplatnit práva ze členství předložením Zákaznického QR kódu, který byl Zákazníkovi přidělen při vytvoření svého Zákaznického účtu na Webovém portále a to buď vytištěným QR Kódem, který si zákazník vytiskne ze svého Zákaznického účtu, a nebo prostřednictvím svého mobilního telefonu po přihlášení do Webového portálu.

Členství lze uhradit buď na jakékoli provozovně prostřednictvím platební brány ComGate, nebo hotově či kartou na Provozovně s obsluhou.

V.
Jednorázové vstupné

Jednorázové vstupné lze zakoupit buď na Provozovně s obsluhou, prostřednictvím QR kódu, který je uveden v každé provozovně, anebo prostřednictvím Webového rozhraní. Při zakoupení Jednorázového vstupné je Zákazník povinen poskytnou své jméno, příjmení a emailovou adresu. Jednorázové vstupné lze uhradit buď na jakékoli provozovně prostřednictvím platební brány ComGate, nebo hotově či kartou na Provozovně s obsluhou.

VI.
Prodej Členství a Jednorázového vstupného

Členství a Jednorázové vstupné lze zakoupit následujícími způsoby:

  1. v rámci přímého prodeje na Provozovně s obsluhou
  2. on-line prostřednictvím Webového portálu

Zakoupení na Smluvním prodejním místě:

Zákazník může zakoupit Členství nebo Jednorázové vstupné na Provozovně s obsluhou v otevírací době této provozovny. Zákazník může rovněž zakoupit Členství nebo Jednorázové vstupné prostřednictvím Webového portálu (viz níže) a toto následně na Provozovně s obsluhou uplatnit.

Zakoupení Členství nebo Jednorázového vstupného prostřednictvím Webového portálu:

Prostřednictvím Webového portálu lze zakoupit Jednorázové vstupné bez provedené registrace Zákazníka. V případě zakoupení Jednorázového vstupného prostřednictvím Webového portálu je však zákazník povinen poskytnou informace o svém jménu a příjmení, adrese trvalého pobytu a své emailové adrese. Zákazník je povinen ve formuláři pro Jednorázové vstupné uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením překontrolovat. Odesláním formuláře pro jednorázové vstupné Zákazník souhlasí se začleněním do databází Provozovatele a uděluje souhlas se zasíláním obchodních nabídek a sdělení, zejména dalších informací tykajících se možného Členství zákazníka. 

Pro zakoupení Členství prostřednictvím Webového portálu je nutná předchozí registrace Zákazníka prostřednictvím rozhraní Webového portálu. Zákazník je povinen v registračním formuláři uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením překontrolovat. Registrací Zákazník souhlasí se začleněním do databází Provozovatele a uděluje souhlas se zasíláním obchodních nabídek a sdělení, zejména dalších informací tykajících se Členství zákazníka. Registrovaný Zákazník má možnost zakoupit Členství včetně možných nabízených slev.

Registrovaný Zákazník může postupem uvedeným na Webovém portálu zakoupit Členství a uhradit je prostřednictvím on-line platby (aktuální způsob je vždy uveden v zápatí webových stránek) dle pokynů v potvrzujícím emailu. Zákazník je povinen před odesláním požadavku na koupi Členství nebo Jednorázového vstupného překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Kliknutím na tlačítko „Koupit“ odesílá Zákazník svůj závazný požadavek na koupi vybraného produktu provozovatele (Členství nebo Jednorázový vstup).

Členství uhrazená on-line platbou se připisuje ve prospěch registrovaného účtu Zákazníka. Členství uhrazené on-line platbou lze prostřednictvím Zákaznického QR kódu uplatnit po dobu platnosti Členství, na kterékoli Provozovně.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

V případě jakéhokoliv problému v průběhu koupě, který by koupi Členství nebo Jednorázového vstupného nedovolil dokončit, se Zákazník může obrátit na e-mailovou adresu info@bfitclub.cz.

VII.
Ceny služeb

Cena Členství nebo Jednorázového vstupného je uvedena na Webovém portálu, nebo sdělena Zákazníkovi před koupí Členství nebo Jednorázového vstupného obsluhou Provozovny s obsluhou. Platná je vždy cena v momentě nákupu. Nebude-li výslovně stanovena jinak, cena Členství a Jednorázového vstupného zahrnuje veškeré poplatky a jedná se o cenu konečnou.

Při platbě ze zahraničí je Zákazník povinen uhradit veškeré bankovní poplatky, tj. korespondenční poplatky i poplatky banky příjemce. Platbu je nutné uskutečnit v dostatečném předstihu s ohledem na termíny převodů finančních prostředků mezi finančními ústavy. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel neručí za opožděnost platby vzniklou převodem finančních prostředků mezi finančními ústavy, kvůli které může dojít k zpožděné aktivaci Členství nebo odeslání Jednorázového vstupného na email zákazníka. Zákazník není oprávněn po Provozovateli v takovém případě požadovat jakoukoli náhradu.

Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu Provozovateli při vstupu do Provozovny. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na Webovém portálu v ceníku, případně také na Provozovnách. V případě, že Zákazník není schopen prokazatelně doložit splnění uvedených podmínek pro poskytnutí slevy přímo v Provozovně, nebude mu umožněn vstup do Provozovny, případně bude z provozovny vyloučen a ztrácí nárok na náhradu uhrazené částky.

VIII.
Reklamace

Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně v klientské sekci na Webovém portále po osobním uhrazení na Provozovně s obsluhou platnost svého Členství. Zákazníkovi bude po uhrazení Členství osobně na Provozovně s obsluhou přiřazena v jeho klientské sekci objednávka s číslem objednávky a zaslán potvrzovací email adresovaný na jeho kontaktní email uvedený při založení Zákaznického účtu. Případné reklamace týkající se obsahu Členství nebo Jednorázového vstupného je Zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich uhrazení obsluze Provozovny s obsluhou a v případě dodání elektronickou poštou emailem uvedeným na Webovém portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek Provozoven s obsluhou nebo Webového portálu není předmětem reklamace.

Reklamaci obsahu Jednorázového vstupného nebo Členství, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu Členství lze řešit buď s obsluhou Provozovny s obsluhou okamžitou reklamací na základě informací získaných Provozovatelem, nebo přímo s Provozovatelem. Obsluha Provozovny s obsluhou podá Zákazníkovi ústní informaci o způsobu a termínu řešení reklamace. Není-li z technických důvodů možné řešit reklamované Členství nebo Jednorázové vstupné, je obsluha Provozovny s obsluhou povinna se Zákazníkem sepsat reklamační list.

Zaplacením Členství nebo Jednorázového vstupného souhlasí Zákazník se zněním Všeobecných a Obchodních podmínek, a se zněním Provozního řádu provozovatele. Uhrazené Členství nebo Jednorázové vstupné není možné vracet, ani vyměňovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

Zákazník je povinen po úhradě Členství nebo Jednorázového vstupného prostřednictvím Webového portálu neprodleně po nákupu Členství nebo Jednorázového vstupného zkontrolovat příslušnou emailovou schránku a v ní potvrzovací email, kde nalezne číslo jeho objednávky.

V případě neobdržení potvrzovacího emailu, oznámí Zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu info@bfitclub.cz. Registrovaný Zákazník může svou objednávku včetně čísla objednávky dohledat po přihlášení do svého účtu na Webovém portálu.

Zákazník je povinen uplatnit Jednorázové vstupné nejpozději do 30 dnů, ode dne úhrady. V případě neuplatnění Jednorázového členství v příslušném termínu dochází k propadnutí objednávky bez nároku na vrácení platby.

Platnost členství počíná běžet od data, které si Zákazník sám zvolil při koupi Členství. Pokud by ze strany Zákazníka došlo k jinému než požadovanému nastavení platnosti členství, musí tento neprodleně kontaktovat Provozovatele na emailu info@bfitclub.cz. Takto lze planost Členství změnit nejpozději do 3 dnů ode dne uhrazení Členství. 

V případě chybně zadané emailové adresy při vytváření objednávky, oznámí Zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu info@bfitclub.cz, nejpozději do 7 kalendářních dnů od okamžiku provedení objednávky. Jestliže tak ve lhůtě shora uvedené neučiní, dochází k propadnutí objednávky bez nároku na vrácení platby.

Na jakékoli další reklamace vycházející z porušení povinností Zákazníka po úhradě vstupenek prostřednictvím Webového portálu nebude brán zřetel. Případné další spory budou řešeny právní cestou dle právních předpisů ČR.  

IX.
Vracení úhrady za služby

Pro jednotlivé Provozovny může být ad hoc změněna otevírací doba konkrétní Provozovny. Případné změny otevírací doby budou uváděny na Webovém portálu, případně v ostatních sdělovacích prostředcích dle volby Provozovatele. Zákazník je povinen si případné změny otevírací doby Provozoven uvedených na Webovém portálu kontrolovat a řídit se jejich zněním.
 
Podmínky pro vracení úhrad v případě úplného uzavření Provozovny či omezení otvírací doby určuje Provozovatel do 10 dnů od zjištění této skutečnosti. Provozovna s obsluhou není oprávněna bez pokynu provozovatele vracet úhrady za jednorázové vstupné nebo Členství, není-li tento pokyn k vracení úhrady ze strany Provozovatele udělen, musí Zákazníci uplatňovat své nároky přímo vůči Provozovateli. Zákazníci budou v případě uzavření provozovny, či omezení její otvírací doby informováni o způsobu kompenzace na Webovém portálu, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na emailové adrese info@bfitclub.cz.

Nebude-li v konkrétním případě dle dohody určeno jinak, úhrady za Služby vrací vždy Provozovatel. V případě úhrady Služeb prostřednictvím on-line platby nebo převodem na bankovní účet, zajišťuje vracení úhrady Provozovatel.

Pokud byla původní platba uskutečněna přes platební bránu ComGate, tj. platba kartou nebo zrychlený převod přes bankovní tlačítka, bude platba vrácena návratovou transakcí na stejný účet, ze kterého byla hrazena.

Pokud je však platba starší 13 měsíců, nelze návratovou transakci provést automaticky. Dojde ke kontaktování Zákazníka z emailové adresy payments@comgate.cz pro zadání čísla účtu. Pokud své číslo účtu Zákazník takto zadá, bude během několika pracovních dnů refundace zpracována a platba vrácena zpět na účet.

X.
Ochrana osobních údajů

Poučení o tom, jak naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, naleznete bfitclub.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

XI.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Zákazníky, které do smluvních vztahů s Provozovatelem vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník od Smlouvy o službách odstoupit.

Vyžaduje-li Zákazník vystavení faktury - daňového dokladu, je potřeba zažádat o vystavení Pořadateli zasláním požadavku na emailovou adresu info@bfitclub.cz.

Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 3. 5. 2024 a Provozovatel si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.

V případě, že dojde mezi Pořadatelem a Zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může v případě smluv uzavíraných on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/